Wednesday, October 20, 2010

घर-३

एक घर बांधले जात आहे
त्यात कोण राहील?...कसे?...
हा भाग वेगळा
पण एक घर बांधले जात आहे...

घराभोवती खूप निळसर डोंगर आहेत
त्यावरून एक पायवाट येते,
त्यावरून न येणार्‍या तुला
सांगून ठेवलेलं बरं...
एक घर बांधले जात आहे...

घराला झक्कास दारं खिडक्या
वारं भरपूर...पाणी थंडगार...
प्रशस्त...मोकळं...हवेशीर...वगैरे...
हा झाला मातीविटांच्या बांधकामाचा तपशिल!...
...एक घर बांधलं जात आहे...

मी इथे नेहमीच चक्कर मारतो
आणि वळचनीच्या घरट्यातले
कबुतरांचे संसार आनंदाने पाहतो...
एक घर बांधले जात आहे
आणि तिथे मी सकाळ दुपार रेंगाळतो;
पण संध्याकाळ हिंदकळायला लागली
की सासुरवाशीणीसारखा पळ काढतो...
डोंगर दिसेनाहीसे होतात...
भिंती अगदीच भिंती वाटू लागतात...
आणि आशा तर रातांधळीच असते!
मग थांबायाचे कशाला?.......

...जाताना गाडी थांबवतो
आणि एका पायावर रेलात
मागे वळून म्हणतो,
'हं! एक घर बांधले जात आहे...
त्यात कोण राहील...कसे...'

गाडीला दिवा नसतोच
आणि रस्ताही असमंजस...!!
गावापासून खूप दूर
एक घर बांधले जात आहे...
त्यात कोण राहील...कसे......

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment