Saturday, January 23, 2010

तुम्ही म्हणाल तसं

माझ बोलणं, माझ चालणं, माझ हसणं, माझ वागणं
ऊन सावलीच्या परि कधी नकोस हवंसं
तुम्ही म्हणाल तसं, हो हो तुम्ही म्हणाल तसं
हा हा तुम्ही म्हणाल तसं, हो हो तुम्ही म्हणाल तसं

कधी वाटते म्हणावे गीत केवळ आजचे
आणि डोळ्यांच्या तळ्यात दीप सोडावे कालचे
कुणी वाहती तळ्यात, कुणी हळव्या डोळ्यात
दोन्ही कासावीस,हो हो दोन्ही कासावीस
ह्म ह्म तुम्ही म्हणाल तसं,हो तुम्ही म्हणाल तसं

दिसभर आसावलो एका कवडशासाठी
सांज ढळता ढळता ऊन पोचल दाराशी
आता सावलीच्या ओठी येड्या उन्हाची बासरी
गाणं येडपीस, हो हो गाणं येडपीस
हो हो तुम्ही म्हणाल तसं,हो हो तुम्ही म्हणाल तसं

पैलतीर गाठताना आले ध्यानी गेला धीर
पार पोचताच झाला पैलतीर ऐलतीर्
जीव कोणत्या काठचा कुन्या नाहीश्या गावचा
आता म्हणाल तसं, हो हो आता म्हणाल तसं
हो हो तुम्ही म्हणाल तसं,हा हा तुम्ही म्हणाल तसं

स्वर- शैलेश रानडे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम-दिवस असे की

No comments:

Post a Comment