Monday, February 1, 2010

चम्हालातु चंगतोसा

चम्हालातु चंगतोसा चमी चके चष्टगो
मजेत बसा पसरून पाय मुळीच नाही कष्ट गो

चटपटआ चगरन चताहो चथेते चकए चजारा
अवतीभवती लोकच लोक काउन गेला बिचारा
चकडेइ चकलो चकडेति चकलो
बोलून बोलून पुरता थकलो
चरतेपू चरतेपू चमलेद चडबडब चरुनक चठओ

चहीका चलबो चमितो चगळेस चकलो चकतातऐ
मनातल काही बोलायला मुळी जागा उरली नाई
चकतातऐ चहे चकतातऐ चते
जे बोलू ते सर्वा कळते
चजाचीरा चलायचीबो चरतीपू चडलीउ चंबबो

चन्हुनम चधलीशो चनीत्या चकए चाषाभा
सगळे त्या ओळखती आता ही च ची भाषा
चपचुपग चन्हुयाम च
आम्ही भाषा च च च
चमचीआ चमचीतु चम्मतग
चळनारक चाहिना चनालाको

स्वर- संदीप खरे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- अग्गोबाई ढग्गोबाई

No comments:

Post a Comment