Sunday, February 7, 2010

मन होई मेघवेड

मन होई मेघवेड ओल्याराती
मेघ गाई मेघधून कोणासाठी

दिस रुसून गेला सामसूम
रात धरी बोट ये म्हणून
नभी मेघ पाणी डोळा देत जाती

आई दे ग कुशी हळूवार
गाई तेच गाणे एकवार
घाव दुनियेने दिलेले खोल जाती

उद्या उजाडेल पुन्हा ठाव
नाव तेच तेच पुन्हा गाव
या जगाची रीत ठावे तीच कोती

स्वर- संदीप खरे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- मी गातो एक गाणे

No comments:

Post a Comment